Servici Diocesà d'Arxius Parroquials de València

Enllaços a altres arxius

Confraries

 

Oferim enllaços a arxius de determinades confraries que posseïxen inventaris, transcripcions o fotografies que hem cregut d'interés per a l'investigador.

València- Confraria de Santa Llùcia